Vyberte stranu

O nás

O nás

Biopalivárske združenia v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku úzko spolupracujú s cieľom prispieť k riešeniu problémov v oblastiach ako zmiernenie dopadov zmeny klímy, hospodársky rozvoj, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo a poľnohospodárstvo.

Aktivity

1. Zmiernenie dopadov zmeny klímy

 • Emisie skleníkových plynov v sektore dopravy kontinuálne rastú, čo má za následok, že doprava je jediným sektorom v Európe, kde sa nedosahuje nijaký pokrok. Aktuálne európske dekarbonizačné politiky v doprave nepriniesli zmenu potrebnú na dosiahnutie cieľa zníženia globálnej teploty o 2 st. C, pričom sa vedci sa stále viac domnievajú, že cieľ zníženia globálnej teploty o 1,5 st. C je primeranejší. Cestnú dopravu je potrebné dekarbonizovať okmažite, ak má byť reálne dosiahnutie budúcich cieľov.
 • ne palivá ako náhradu fosílnych palív (z ropy). Drvivá väčšina áut, ktoré budú jazdiť na cestách v r. 2030 budú stále jazdiť na palivá z ropy. Podľa modelov EÚ “ropné produkty budú v r. 2030 predstavovať 86-87% potrieb v sektore dopravy v EÚ”. Je evidentné, že potrebujeme kvalitnejšiu legislatívu.
 • Našim cieľom je podporovať používanie trvalo udržateľných, nízkouhlíkových palív ako bioetanol a biodiesel a prispievať tak k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy.

2. Politiky

 • Klimatické, energetické, dopravné a poľnohospodárske politiky EU potrebujú reflektovať najnovšie overené vedecké poznatky a pokrok. Iba niekoľko málo odvetví je schopných poskytnúť atraktívnu budúcnosť vidieckym oblastiam a zároveň prispieť k riešeniu dopadov zmeny klímy, k energetickej sebestačnosti ako aj k pokrokovému poľnohospodárstvu a bioekonómii.
 • Našim cieľom je prispieť k tvorbe legislatívy, ktorá bude prinášať výsledky v zmierňovaní dopadov zmeny klímy a vo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie na energetickej spotrebe, prispievať k energetickej nezávislosti, podporovať rozvoj vidieka, pokrokové poľnohospodárstvo a čistotu ovzdušia.

3. Dopad na hospodárstvo & Rozvoj vidieka

 • Biorafinérie prinášajú viacero benefitov vrátane podpory obnovy vidieka. Vytvárajú a udržiavajú pracovné miesta, lokálna ekonomika rastie rýchlym tempom, poľnohospodárstvo napreduje a rozvíja sa odpadové hospodárstvo. Biopalivá sú základným kameňom bioekonómie nielen v krajinách V4+, ale aj v celej EÚ.
 • Biorafinérie v krajinách V4+ poskytujú tisícky pracovných miest, prispievajú k nárastu HDP, podporujú investície do poľnohospodárstva a nárast výroby potravín, krmovín, palív a bio-materiálov. Ako ilustračný príklad uvádzame prínos spoločnosti Pannonia Bio sumarizovaný tu.
 • Našim cieľom je rozvíjať biohospodárstvo krajinách V4+ a prinášať benefity pre rozvoj vidieka.

4. Kvalita ovzdušia

 • Kvalita ovzdušia je dlhodobým európskym problémom. Stovky tisíc ľudí predčasne umierajú v dôsledku znečistenia ovdušia. Len v krajinách V4 je možné každý rok priradiť dôsledkom pôsobenia jemných prachových šastíc (PM2.5) viac ako 70 tisíc predčasných úmrtí.
 • V Európe je málo známym faktom, že etanol zlepšuje kvalitu ovzdušia.Tým, že etanol nahradí toxické zlúčeniny (aromáty), emituje menej prachových častíc (PM) ako benzín. Táto skutočnosť hrá v USA dlhodobo pri rozhodovaní dôležitú úlohu, ale v EÚ a v krajinách V4+ diskusia na túto tému stále zaostáva.
 • Našim cieľom je začať diskusiu o tom, ako cestná doprava môže čo najefektívnejšie prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia v krajinách V4+.

© AII rights reserved.
Click here for cookie policy!