Vyberte stránku

O nás

O nás

Biopalivářská sdružení v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku úzce spolupracují s cílem přispět k řešení problémů v oblastech jako zmírnění dopadů změny klimatu, hospodářský rozvoj, kvalita ovzduší, odpadové hospodářství a zemědělství.

Aktivity

1. Zmírnění dopadů změny klímatu

 • Emise skleníkových plynů v sektoru dopravy kontinuálně rostou, což má za důsledek, že doprava je jediným sektorem v Evropě, kde není dosaženo pokroku. Aktuální evropské dekarbonizační politiky v dopravě nepřinesly změny potřebné pro dosažení cíle snížení globální teploty o 2 °C, přičemž se vědci stále více domnívají, že cíl snížení globální teploty o 1,5 °C je více přiměřený. Silniční dopravu je třeba dekarbonizovat okamžitě, pokud má být reálné dosažení budoucích cílů.
 • Aby se zvýšila akcelerace opatření pro zamezení změny klimatu, měla by budoucí politika maximáně stavět na potenciálu existujících technologií. Je nevyhnutné stíle víc a víc využívat v existujících vozidlech alternativní paliva jako náhradu fosilních paliv (z ropy). Drtivá většina aut, která budou jezdit na silnicích v roce 2030, budou stále jezdit na paliva z ropy. Podle modelů EU “ropné produkty budou v r. 2030 představovat 86-87% potřeby v sektoru dopravy v EU”. Je evidentní, že potřebujeme kvalitnější legislativu.
 • Naším cílem je podporovat používání trvale udržitelných nízkouhlíkových paliv jako bioetanol a evropský biodiesel a přispívat tak ke zmírňování dopadů změny klimatu.

2. Politiky

 • Klimatické, energetické, dopravní a zemědělské politky EU potřebují reflektovat nejnovější evěřené vědecké poznatky a pokrok. Pouze několik málo odvětví je schopných poskytnout atraktivní budoucnost venkovským oblastem a zároveň přispět k řešení dopadu změny klimatu, k energetické soběstačnosti, jakož i k pokrokovému zemědělství a bioekonomice.
 • Naším cílem je přispět k tvorbě legislativy, která bude přinášet výsledky v zmírňování dopadů změny klimatu a ve zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energia na energetické spotřebě, přispívat k energetické nezávislosti, podporovat rozvoj venkova, pokrokové zemědělství a čistotu ovzduší.

3. Dopad na hospodářství & Rozvoj venkova

 • Biorafinérie přinášeji vícero benefitů včetně podpory obnovy venkova. Vytvářejí a udržují pracovní místa, lokální ekonomika roste rychlým tempem, zemědělství zažívá pokrok a rozvíjí se cirkulární ekonomika. Biopaliva jsou základním kamenem bioekonomiky nejen v zemích V4+, ale i v celé EU.
 • Biorafinérie v zemích V4+ poskytují tisíce pracovních míst, přispívají k růstu HDP, podporují investice do zemědělství a nárůst výroby potravin, krmiv, paliv a bio-materiálů. Jako ilustrační příklad uvádíme přínos společnosti Pannonia Bio shrnutý zde.
 • Naším cílem je rozvíjet biohospodářství v zemích V4+ a přinášet benefity pro rozvoj venkova.

4. Kvalita ovzduší

 • Kvalita ovzduší je dlouhodobým evropským problémem. Stovky tisíc lidí předčasně umírají v důsledku znečištění ovzduší. Jen v zemích V4 je možné každý rok přiřadit důsledkům působení jemných prachových částic (PM2.5) více než 70 tisíc předčasných úmrtí.
 • V Evropě je málo známým faktem, že etanol zlepšuje kvalitu ovzduší. Tím, že etanol nahradí toxické sloučeniny (aromáty), emituje méně prachových částic (PM) než benzín. Tato skutečnost hraje v USA dlouhodobě důležitou roli, ale v EU a v zemích V4+ diskuze na toto téma stále zaostává.
 • Našim cílem je začít diskuzi o tom, jak silniční doprava může co nejefektivněji přispívat k zlepšení kvality ovzduší v zemích V4+.

© AII rights reserved.
Click here for cookie policy!