Zaznacz stronę

O inicjatywie

O inicjatywie

O inicjatywie

Biopaliwowe stowarzyszenia z Czech, Węgier, Polski i Słowacji podjęły współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, rozwoju gospodarczego, jakości powietrza, zarządzania odpadami i rolnictwa.

Działania

1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu

 • Emisje gazów cieplarnianych z transportu wciąż rosną, co powoduje, że to jedyny sektor w Europie, gdzie nie udało się osiągnąć postępu w ich redukcji. Strategie dekarbonizacji unijnego transportu zawiodły w dążeniu do ograniczenia wzrostu średniej temperatury o maks. 2oC – a przecież coraz więcej autorytetów mówi, że to 1,5oC jest bardziej odpowiednim celem. Dekarbonizacja transportu drogowego musi zostać dokonana teraz, nie w przyszłości.
 • Strategie będą musiały wykorzystać potencjał istniejących technologii by wygrać ze zmianami klimatu. Paliwa alternatywne są niezbędne, by zastąpić paliwa kopalne (ropę naftową) w obecnej flocie samochodowej. Większość aut w 2030 roku będzie nadal używać paliw ropopochodnych. Wg modeli UE „produkty ropopochodne będą nadal odpowiadać na potrzeby 86-87% sektora transportuw 2030 roku”. Najwyraźniej potrzebne są lepsze strategie.
 • Naszym celem jest wzrost kontrybucji zrównoważonych, niskoemisyjnych paliw jak bioetanol i europejski biodiesel dla przeciwdziałania zmianom klimatu.

2. Strategie

 • Strategie UE dotyczące klimatu, energii, transportu czy rolnictwa, wszystkie muszą brać pod uwagę najświeższe osiągnięcia naukowe i promować rozwiązania o potwierdzonej skuteczności. Niewiele branż jest w stanie zapewnić atrakcyjną przyszłość obszarom wiejskim jednocześnie kontrybuując w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i wzroście niezależności energetycznej, tak jak promocji rolnictwa i biogospodarki.
 • Naszym celem jest wkład do tworzenia polityki, która przyniesie rezultaty w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zwiększonym wykorzystaniu OZE, wzroście niezależności energetycznej, wparciu rozwoju obszarów wiejskich, promocji rolnictwa i poprawie jakości powietrza.

3. Znaczenie gospodarcze i rozwój obszarów wiejskich

 • Biorafinerie przynoszą różnorakie korzyści, w tym stymulację odrodzenia terenów wiejskich. Tworzone i utrzymywane są miejsca pracy, pobudzana lokalna gospodarka, rolnictwo – promowane, a gospodarka obiegu zamkniętego – wdrażana. Biopaliwa to podstawa biogospodarki nie tyko w krajach V4, ale w całej Unii Europejskiej.
 • Biorafinerie w krajach V4 zapewniają tysiące miejsc pracy, kontrybuują do PKB, stymulują inwestycje w rolnictwie i zapewniają więcej produktów spożywczych, paszowych i paliwowych. Przykładowo, tak wygląda wkład firmy Pannonia Bio.
 • Naszym celem jest promocja idei biogospodarki w krajach V4 i korzyści w rozwoju terenów wiejskich.

4. Jakość powietrza

 • Jakość powietrza od dawna jest w Europie palącym problemem. Setki tysięcy ludzi umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Tylko w krajach V4 rokrocznie ponad 70 tysięcy przedwczesnych zgonów wiąże się z cząstkami stałymi (PM2.5) w powietrzu.
 • Mało znany w Europie jest fakt, że bioetanol poprawia jakość powietrza. Zastępując toksyczne komponenty (węglowodory aromatyczne), bioetanol emituje mniej cząstek stałych w porównaniu do benzyny. W USA fakt ten od dawna jest podstawa tworzenia strategii, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej i krajów Grupy Wyszehradzkiej.
 • Naszym celem jest wywołanie debaty jak najlepiej transport drogowy może prowadzić do poprawy jakości powietrza w krajach V4.

© AII rights reserved.
Click here for cookie policy!